Uniswap Token ถือแล้วได้อะไร? กระแส Defi กลับมาทำให้ Uni ราคาขึ้น? | Crypto Funda EP.30กระแส Defi กลับมาอีกครั้งหลังจากจีนประกาศแบน Cryptocurrency ครั้งได้เท่าไหร่ไม่รู้ (ขี้เกียจนับแล้ว) ส่งผลให้คนจีนกลุ่มหนึ่งเข้ามาใช้งาน Defi …

Leave a Comment